Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Trnava

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Trnava

Kalinčiakova 24
91701 Trnava
IČO: 36094625

Informácie o inštitúcii Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Trnava

 

Profil školy

 

Aká je naša škola?

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave je gymnázium všeobecného zamerania, ktoré poskytuje úplné všeobecné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Prioritným cieľom školy je kvalitne pripraviť čo najviac absolventov na  vysokoškolské štúdium u nás i v zahraničí.

Súčasne poskytujeme vzdelanie v tých  profesiách, ktorých výkon vyžaduje široké všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a moderných informačných a komunikačných technológii alebo predpokladá iba krátke zaškolenie /verejná správa, kultúra  a pod./.

Našim cieľom je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. Naše gymnázium si nekladie za cieľ konkrétne zameranie ale i napriek tomu kladieme dôraz na vyučovanie cudzích jazykov – ANJ, NEJ. Prípravu žiakov na vysoké školy technického,humanitného a prírodovedného zamerania riešime v 3. a 4. ročníku rozšírením voliteľných predmetov. Tým vychádzame v ústrety individuálnym požiadavkám žiakov. Zároveň je náš  ŠkVP dostatočne otvorený, aby mohol pružne reagovať aj na potreby mesta a regiónu. Našou prioritou je spokojný žiak, rodič, ktorým ponúkneme vzdelávací program s individuálnym prístupom. Vzhľadom k tomu, že vzdelávame žiakov v duchu kresťanského humanizmu, má naše vzdelávanie určité špecifikum-medzi povinné predmety pre všetkých našich žiakov vo všetkých ročníkoch patrí náboženstvo - rímskokatolícke.

 

Čím sa odlišujeme?

 

Staviame na  kresťanských hodnotách

Otvoreným a priateľským prostredím, umožňujúcim diskusiu a názorovú rôznorodosť

Veľmi dobrou komunikáciou medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy

Primeranými požiadavkami a nárokmi na žiakov

Vzájomnou úctou a rešpektom vo vzťahu Učiteľ – Žiak, bez strachu a stresu

Vysoká úroveň práce pedagógov vychádzajúca z prirodzenej autority, odborných vedomostí a skúseností

Individuálne integrovaní žiaci so zdravotným a sociálnym znevýhodnením sú prínosom pre vzájomnú výchovu a formovanie vzťahov

 

Aké je naše smerovanie?

 

Vedieme žiakov k samostatnému štúdiu

Motivácia k celoživotnému vzdelávaniu

Príprava na vysokoškolské štúdium

Učíme ich pracovať s informáciami

Príprava k zapojeniu do reálneho života na princípoch náboženských hodnôt

Smerujeme žiakov k vytváraniu si vlastného názoru a k rešpektovaniu názorov iných

Formou kurzov a blokového vyučovania rozvíjať spoznávanie žiakov, sebahodnotenie a začlenenie sa do kolektívu triedy /adaptačný kurz/, športové a jazykové kurzy

Čo ponúkame?

 

Vyučovanie cudzích jazykov

Prístup k internetu

Športové turistické aktivity /turistika, cykloturistika/, krúžky- biblický, literárno-dramatický,  prírodovedný, športový

Zahraničné poznávacie zájazdy

Odborné exkurzie

Odborné súťaže – možnosť sa realizovať a zažiť pocit úspechu: v Olympiáde ANJ, NEJ, Olympiáde ľudských práv, Chemickej a biologickej olympiáde, v korešpondenčných seminároch z fyziky a chémie, v matematických súťažiach - Klokan a MAKS.

Sociálny program – rozvoj sociálneho cítenia

Ekologický program

Aktivity s duchovným zameraním - duchovné cvičenia, služby pri liturgii - miništrovanie, biblický krúžok

Nové metódy a formy práce

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

Program pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu / nový predmet bioetika /

Kde nás nájdete?

Zobrazit